Menu

Menu

ForsideNyhederKalenderByerOm HHSTProjekterKontaktDagsordenKorrespondancerBudgetGeneralforsamlingVedtægterLinks
Foto:

Vedtægter for Udviklingsrådet HHST

Hodde, Horne, Sig og Tistrup

 

Forslag til nye vedtægter

Forslag til nye vedtægter

 

 

Nuværende vedtægter

Vedtægter for Udviklingsrådet i Hodde, Horne, Sig og Tistrup (HHST)        

§ 1. Formål 

Stk. 1. Udviklingsrådet skal fremme udviklingen i lokalsamfundene og området som helhed. Udviklingsrådene skal samtidig fungere som dialogforum mellem de lokale aktører, byrådet og kommunen som sådan.

Stk. 2. Udviklingsrådet skal være talerør for lokalområderne i sager, der vedrører udviklingen af disse.

Stk. 3. Udviklingsrådet indgår sammen med de andre udviklingsråd i kommunen i et fællesudviklingsrådet (FUR), der sikrer den nødvendige dialog mellem lokalområderne, forvaltningen og kommunalbestyrelsen.

Stk. 4. Udviklingsrådet kan styrke samarbejdet mellem foreningsliv, erhvervsliv, lokalråd og de kommunale institutioner i lokalområderne. 

§ 2. Medlemskab 

Stk. 1 Alle der er bosiddende i udviklingsrådet HHST´s område er automatiske medlemmer af udviklingsrådet.

§. 3. Udviklingsrådets sammensætning

Stk. 1. Udviklingsrådet ledes af et generalforsamling/årsmøde. De udpegede/valgte medlemmer har kun én stemme hver. 

Stk. 2. Til at varetage det løbende arbejde mellem generalforsamlings-/årsmøderne vælges en bestyrelse, herefter benævnt udviklingsråd jf. § 4. 

§ 4. Bestyrelsen Bestyrelsen består af 8 medlemmer samt 4 suppleanter. Det tilstræbes, at alle 4 områder er repræsenteret i bestyrelsen. Der vælges 2 medlemmer fra Tistrup, 2 medlemmer fra Sig, 2 medlemmer fra Horne og 2 medlemmer fra Hodde. Hvert område vælger en suppleant.

Stk. 2. De fire områders repræsentative foreninger har inden generalforsamlingen valgt kandidater. Generalforsamlingen godkender blot de indstillede, som valgte til bestyrelsen. 

Stk. 3. Hvis der undtagelsesvis ikke forefindes kandidater og suppleanter fra et eller flere områder, vælges bestyrelsesmedlem(mer) og suppleanter på generalforsamlingen.                                                                                                                      

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer vælges for en 2-årig periode og suppleanter for et år. Det tilstræbes at halvdelen af bestyrelsen er på valg hvert andet år. 

Stk. 5. Bestyrelsen konstituerer sig med en formand, næstformand, sekretær og en kasserer senest 3 uger efter generalforsamlingen.

Stk. 6. Bestyrelsen arbejder under ansvar over for generalforsamlingen. Ved evt. afstemninger i bestyrelsen har hvert medlem én stemme. Suppleanterne kan deltage i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Stk. 7. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc-udvalg/arbejdsgrupper, som refererer direkte til bestyrelsen.  

§ 5. Økonomi Udviklingsrådets regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 1: Udviklingsrådet er ansvarligt for budget og regnskab over for generalforsamlingen/årsmødet.

Stk. 2. For udviklingsrådets forpligtigelse hæfter alene udviklingsrådets formue. Ingen medlemsgruppe og intet medlem af bestyrelsen kan forpligtes økonomisk.

Stk. 3. Generalforsamlingen vælger på hvert ordinært møde 1 revisor for en 1-årig periode. Genvalg kan finde sted.

Stk. 4: Udviklingsrådet tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem. 

§ 6. Generalforsamlingen  Generalforsamlingen er udviklingsrådets højeste myndighed.

Stk. 1. Ordinær generalforsamling skal afholdes én gang årligt inden udgangen af april måned.

Stk. 2. Den ordinære generalforsamling indkaldes af bestyrelsen ved udsendelse af dagsorden med mindst 14-dages varsel.  Indkaldelsen skal indeholde angivelse af tid og sted for mødets afholdelse samt dagsorden. Skriftlige forslag indsendes til formanden senest 8 dage inden generalforsamlingen.

Dagsordenen skal minimum indeholde følgende punkter:

1. Valg 2 stemmetællere og valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Aflæggelse af beretning om udviklingsrådets virke i det forløbne år.

4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

5. Godkendelse af budget. 

6. Indkomne forslag.

7. Valg til bestyrelsen. Se § 4.                                                                       

8. Valg af suppleanter. Se § 4.                                                                                                        

9. Valg af 1 revisor Se § 5.

10. Eventuelt. 

Stk. 4. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen skønner det nødvendigt eller hensigtsmæssigt, og skal afholdes såfremt mindst 50 % af medlemmerne skriftligt fremsætter begæring herom med angivelse af, hvilke emner/punkter der skal indgå i dagsordenen. 

§ 7. Afstemningsregler på generalforsamlingen Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 1. Hvert medlem har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 2. Ved stemmelighed gennemføres omvalg og derefter lodtrækning.

Stk. 3. Skriftlig afstemning skal ske, såfremt blot ét medlem kræver dette, dog altid ved personvalg.

§ 8. Fælles udviklingsråd Udviklingsrådet vælger en repræsentant, der indgår i det fælles udviklingsråd (FUR) i kommunen. Formanden er automatisk valgt såfremt vedkommende ønsker dette.   

§ 9. Vedtægtsændringer Vedtægtsændringer vedtages på en generalforsamling af mindst 2/3 af de afgivne stemmer.  

§ 11. Nedlæggelse Nedlæggelse af Udviklingsrådet kan ske efter de samme regler, som er gældende for vedtægtsændringer.

Stk. 2. Udviklingsrådets midler tilbageføres til kommunen.

 

Udgave 1. januar 2011

Vedtaget på generalforsamlingen 9. marts 2011. 

Vedtaget på generalforsamlingen den 16. marts 2016